Algemene Voorwaarden ShwayBox

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de tegenpartij of eindgebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Tegenpartij: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de tegenpartij of eindgebruiker;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de tegenpartij of eindgebruiker of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de tegenpartij of eindgebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan tegenpartij of eindgebruikeren aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat tegenpartij of eindgebruiker en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Cameloth
Zorgvlietstraat 369B, 4834NE Breda en te bereiken op het telefoonnummer 06-22015721 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
KvK-nummer: 59285036

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en tegenpartij of eindgebruiker of eindgebruiker. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de tegenpartij of eindgebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de tegenpartij of eindgebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de tegenpartij of eindgebruiker ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de tegenpartij of eindgebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod dat de tegenpartij of eindgebruiker aanbiedt via de ShwayBox website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de tegenpartij of eindgebruiker mogelijk te maken. Als de tegenpartij of eindgebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod daargelaten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de eindgebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de eindgebruiker te raadplegen is;
 • de manier waarop de eindgebruiker, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de tegenpartij of eindgebruiker zich heeft onderworpen en de wijze waarop de eindgebruiker deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - Opzeggen

Bij afsluiten van de dienst van ShwayBox heeft de tegenpartij of eindgebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Om de diensten van ShwayBox stop te zetten, zal de tegenpartij of eindgebruiker zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - De prijs

Prijsverhogingen vanuit de ondernemer zijn enkel toegestaan wanneer de tegenpartij of eindgebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De genoemde prijzen van diensten van de ondernemer zijn exclusief btw en onder voorbehoud.

Artikel 7 - Betaling

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de tegenpartij of eindgebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de tegenpartij of eindgebruiker de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de tegenpartij of eindgebruiker geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De tegenpartij of eindgebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de tegenpartij of eindgebruiker heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten en vergoedingen in rekening te brengen.

Artikel 8 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de tegenpartij of eindgebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en vindt plaats in een Nederlandse rechtbank. Geschillen tussen de tegenpartij of eindgebruiker en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de tegenpartij of eindgebruiker als de ondernemer worden voorgelegd aan bevoegde rechter.

Artikel 9 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de tegenpartij of eindgebruiker op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Alle informatie op ShwayBox.com/business is zorgvuldig samengesteld door Cameloth. Ondanks bovenstaande kan ShwayBox u niet garanderen dat de informatie op de website ten alle tijden actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid of schade geleden door u of derde in verband met de informatie in de webshop wordt door ShwayBox dan ook uitgesloten. ShwayBox behoudt ons het recht voor ten alle tijden informatie aan te passen zonder voorafgaand bericht.